Здравейте,
изберете как искате да се свържете с нас.

Napudreni

Магазин

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРЕДМЕТ

Със съгласието на Клиента/Купувача с тези условия и направена поръчка/покупка, както и предоставянето на лични данни, настоящият документ представлява едновременно общите условия и условията на ползване на www.napudreni.com които уреждат правилата за използването на уебсайта www.napudreni.com, както и (2) споразумението (устно или писмено) между продавача и клиента за покупко-продажба чрез уебсайта www.napudreni.com), което ще има силата на договор – т.е. приемане на тези общи условия (при направена поръчка и даване на съгласие за ползване на услугите и закупуване на продукт/и от страна на Клиента и предоставяне на лични данни на Администратора/обработващия лични данни за изпълнение описаните тук конкретните цели). С натискането на бутон “Купи”, вие се се съгласявате вашите данни да бъдат използвани от страните, описани тук, за посочените цели и с вас да се свързват по споменатите канали. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Клиента.

ДЕФИНИЦИИ

Клиент/Купувач – лице на или над 18 г., което е приело упоменатите тук условия за покупко-продажба от разстояние през сайта или на място от търговския обект..

Клиент – всяко физическо лице, което използва сайта www.napudreni.com по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

Продавач – Онлайн магазин НАПУДРЕНИ

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на Стоки от сайта или търговския обект.

Продукт(-и) / Стока(-и) – всеки предмет на договор (устен или писмен като документ) за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача през сайта от разстояние или на място в търговския обект.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

Съдържание:

• цялата информация на уебсайта www.napudreni.com , която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

Общи положения

Ползвателят се съгласява с настоящите общи условия на Търговеца, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. Тези общи условия са задължителни за всички клиенти.

Всяко използване на уебсайта и услугите ни означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат обновявани, допълвани и променяни едностранно, по свое усмотрение или ако те са нолежени по силата на влязъл в сила нормативен акт, както и структурата на Интернет страницата www.napudreni.com , от Собственика – фирма УЕБ ДИЗАЙН СОЛЮШЪНС ЕООД , по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

Във всеки един случай на промяна на общите условия Онлайн магазин Напудрени ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в уебсайта www.napudreni.com . В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на уебсайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Онлайн магазин Напудрени полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена на уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, се уточнява, че изображенията на продуктите могат да имат илюстративен и насочващ характер, съответно понякога доставените продукти могат да се различават от изображенията. Молим да попитате за такава информация преди да закупите определен продукт. Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт и може да не го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите да не отговарят на външния вид/цвят или т.н. на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, отговорността в случая е на официалния представител/вносител на Продукта, който предоставя и цялата информация за артикула.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в онлайн магазина/уебсайта, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Онлайн магазин Напудрени предварително се извинява на своите Клиенти.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Уебсайтът www.napudreni.com може да съдържа линкове към други сайтове. Онлайн магазин Напудрени не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Сключване на договор

Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт (от разстояние) през онлайн магазина/уебсайта www.napudreni.com / като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „НАПУДРЕНИ“ ЕООД от негово име.

Ние ще изпратим уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Онлайн магазин Напудрени прави по електронен път (имейл) или по телефона.

Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи се уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на сътрудник на фирмата/ или SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

Политика за онлайн продажба

Достъпът до уебсайта/онлайн магазина с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент според общите условия тук. Онлайн магазин Напудрени си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на фирмата по какъвто и да е начин. Онлайн магазин Напудрени не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на уебсайта начини за контакт в раздел „Контакт с нас“ / „За контакти“.

Онлайн магазин Напудрени може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта, за определен период от време.

Всички цени на Продуктите на уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от дадена банка. Същото важи и за транзакциите, които ние правим към Клиента, независимо дали правим това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ние препоръчваме на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания чрез банка, или за поръчките, платени с наложен платеж (освен ако няма изрично поет ангажимент от Продавача за поемане на такива такси или такси за доставка на дадения продукт).

Използване на подизпълнители

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по закон и по договора за покупко-проджба (и от разстояние, сключен чрез онлайн магазина), без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Купувачът се смята за уведомен, след като е се е запознал с условията, описани в този документ. Продавачът няма да носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.napudreni.com/ е възможно плащане чрез наложен платеж.

Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Онлайн магазин Напудрени не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Онлайн магазин Напудрени

Онлайн магазин Напудрени възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Плащане с карти Visa и MasterCard. При необходимост от връщане на сума след отказ или рекламация платена с карта, сумата ще бъде въстановена по картата/смеката, с която е направено плащането.

Право на интелектуална или индустриална собственост

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на уебсайта, са собственост на фирмата. Собственикът Онлайн магазин Напудрени си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта www.napudreni.com, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии и отношения от всякакъв вид или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Присъединете се към списъка с чакащи Ще ви информираме, когато продуктът пристигне на склад. Моля, оставете вашия валиден имейл адрес по-долу.